iphone13怎么删除app

iphone13怎么删除app

       苹果13如果想对手机上安装的APP进行删除或者卸载的话,可以尝试以下的方法:

       1、打开手机安装的应用管理软件,找到应用卸载的选项,然后点击打开

       2、当打开应用管理页面之后,这个时候就可以看到手机安装的所有应用程序

       3、如果想进行卸载或者删除,可以点击旁边卸载的操作选项,然后点击确定之后

       4、这样手机就会对程序进行卸载的操作,所有操作完成之后,应用就卸载成功

       5、第二方法就是直接在手机的主页面,然后按住应用图标不放

       6、然后就会弹出一个下拉菜单的选项框,点击选择卸载的选项

       7、然后就可以对操作的应用程序进行卸载的操作

       8、另外一种方法就是打开手机的设置管理,然后找到应用的管理,点击打开

       9、那就可以看到手机上安装的所有应用,点击打开需要卸载的应用

       10、然后占击卸载的选项,这样也可以对应用进行卸载的操作